Regulamin ochrony danych

Polityka prywatności

Jacek Stadnicki Wystrój Wnętrz Stolarstwo Ogólne z siedzibą w Karczowie przy ulicy Wiejskiej 10, 49-120 Dąbrowa dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe swoich klientów tak aby świadczone usługi były zawsze na najwyższym poziomie. Kontaktujemy się z Państwem, aby poinformować o pewnych zmianach dotyczących naszej polityki bezpieczeństwa.

Zaktualizowaliśmy obowiązujące zasady ochrony prywatności, tak aby Państwa dane osobowe były chronione zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako: RODO).

Korzystając z naszych usług lub podpisując z nami umowę (dalej jako: Usługi), powierzacie nam Państwo swoje dane osobowe, poniższa informacja służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu to robimy oraz do czego je wykorzystujemy.

Te informacje są ważne, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi wyjaśnieniami.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Jacek Stadnicki Wystrój Wnętrz Stolarstwo Ogólne z siedzibą w Karczowie przy ulicy Wiejskiej 10, 49-120 Dąbrowa. Wszelkie pytania i kwestie dotyczących ochrony Państwa danych prosimy zgłaszać za pomocą e-maila: jstadnicki@vp.pl

Skąd mamy Państwa dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy świadcząc Usługi na Państwa rzecz?

Przetwarzamy dane, które podali Państwo podczas zawierania umowy na realizację i dostawę naszych usług. Są to przede wszystkim dane niezbędne do realizacji umowy, kontaktu z Państwem, umożliwienia Państwu dostępu do informacji o statusie realizacji zleceń. Zakres danych przetwarzanych może się różnić, dlatego informacje o zakresie przetwarzania udostępnionych danych zawsze mogą Państwo uzyskać zadając pytanie na adres email: jstadnicki@vp.pl

Jacek Stadnicki Wystrój Wnętrz Stolarstwo Ogólne z siedzibą w Karczowie przy ulicy Wiejskiej 10, 49-120 Dąbrowa przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, zbieramy je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Państwa dane osobowe są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych ?

– Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, bądź w innych celach, na które wyrazili lub wyrażą Państwo zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W szczególności jest to nam niezbędne do:

– umożliwienia realizacji zawartej z Państwem umowy Usługi;

– obsługi zapytań, które do nas Państwo kierują;

– kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem Usług.

ponadto, przetwarzamy Państwa dane dla celów podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od nas przepisy prawa.

informujemy, że przetwarzamy także Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, takim uzasadnionym interesem jest:

– kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;

– zapewnienie bezpieczeństwa Usług, które Państwu świadczymy;

przechowywanie danych osobowych dla celów archiwizacyjnych, oraz wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;

– a także w celu windykacja należności.

– dodatkowo w przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie odrębnej zgody na wskazane cele, taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w taki sam sposób w jaki Państwo ją wyrazili. Będziemy jednak przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofają Państwo zgody.

Czy muszą Państwo podać swoje dane osobowe?

Zawierając z nami umowę podali nam państwo swoje dane osobowe, które są nam niezbędne do jej wykonania. Jeżeli jednak, obowiązujące przepisy prawa dotyczące np. kwestii podatkowych lub rachunkowych nakładają obowiązek zebrania innych danych.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych?

Aktualizując zasady ochrony prywatności, zapewnia, iż w każdym momencie mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw przyznanych przez RODO, tj. z prawa dostępu do Państwa danych osobowych, z prawa sprostowania oraz usunięcia Państwa danych osobowych, z prawa do ograniczenia ich przetwarzania, z prawa do przenoszenia danych osobowych, z prawa niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także z prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Oznacza to, że:

gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne mogą Państwo żądać sprostowania swoich danych;

gdy Państwa dane nie będą już niezbędne dla celów, dla których je zebraliśmy, cofną Państwo zgodę na ich przetwarzanie, zgłoszą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub Państwa dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa mogą Państwo żądać usunięcia z zasobów swoich danych osobowych;

gdy zauważą Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzane niezgodnie z prawem lun wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych.

W jakich sytuacjach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych:

jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub zawartej umowy mogą Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Jackiem Stadnickim Wystrój Wnętrz Stolarstwo Ogólne z siedzibą w Karczowie przy ulicy Wiejskiej 10, 49-120 Dąbrowa.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Komu „KIMBEX” udostępnia Państwa dane osobowe?

Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez „KIMBEX” do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane , jeśli jest to niezbędne do realizacji zawartej umowy. W takim przypadku KRZYSZTOF PRZYBYŁA „KIMBEX” 47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 28A będzie przekazywać dane wyłącznie: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym odbiorcom danych, np. biuro rachunkowe.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania zawartej z Państwem umowy. W przypadku wyrażenia zgody dla celów marketingowych, dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody/zgód przez osobę, której dane dotyczą.

Czy „KIMBEX” przekazuje Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy „KIMBEX” przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany (bez udziału czynnika ludzkiego) w poprzez profilowanie?

Nie, Państwa dane nie będą przetwarzane przez „KIMBEX” w sposób zautomatyzowany.

Czy „KIMBEX” zabezpiecza Państwa dane osobowe?

Oczywiście, dbamy i dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Ponadto, nie udostępniamy Państwa danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Jeżeli powierzamy Państwa dane osobowe innym podmiotom, będą Państwo o tym poinformowani, a dodatkowo dzieję się tak wyłącznie w drodze umowy na przetwarzanie danych osobowych w imieniu „KIMBEX” zawartej na piśmie.

W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzanych przez „KIMBEX” Państwa danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Państwu praw?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się na adres email: kimbex@kimbex.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny: KRZYSZTOF PRZYBYŁA „KIMBEX” 47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 28A

RODO - obowiązek informacyjny

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej zwane RODO )

 1. O Administratorze Danych

Administratorem Danych Osobowych jest Empiria Artur Jacek z siedzibą w Płużniczce (adres: ul. Wiejska 14, 44-180 Płużniczka), NIP  969-161-97-11, Regon: 3651344892
Dane kontaktowe:
Adres e-mail: biuro@empiria24.eu

Numer telefonu : 731 721 341
Adres korespondencyjny:
Empiria Artur Jacek
44-180 Płużniczka
ul. Wiejska 14

Oddział Toszek

ul. Gliwicka 13/4

44-180 Toszek

 1. O celu przetwarzania, podstawach legalności i formie ich przetwarzania

Firma gwarantuje, że dane osobowe przetwarza wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób nie zgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego dane są przetwarzane. W sytuacji, gdy Firma będzie chciała przetwarzać dane zebrane w innym celu niż zebrane poniżej, zawsze o takim działaniu poinformuje daną osobę fizyczną, przed rozpoczęciem procesu przetwarzania.
Państwa dane osobowe, przetwarzane są w celu na określonej przesłance legalności, w zakresie:

 • Wykonywanie czynności na rzecz osoby fizycznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

 
Chodzi tu o wykonywanie wszelkich czynności w celu przygotowania do zawarcia umów, realizacji umów, wystawiania faktur, analizy i oceny sytuacji osoby fizycznej, rozpatrywania reklamacji, podań, rozwiązywania umów, archiwizacji, a także w celu wykonywania innych czynności na rzecz klienta naszej firmy.

 • wykonywania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO

 
Chodzi tu o przetwarzaniu danych osobowych po to, aby spełnić obowiązki nałożone na Firmę Empiria Artur Jacek z mocy obowiązujących przepisów prawa.
 

 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie:

 
dla celów marketingu produktów własnych Administratora Danych.

 

 1. Jakie dane osobowe zbieramy

Firma może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, podmiotu:

 • Dane osobowe (np. imię i nazwisko),
 • Dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail),
 • Dane transakcyjne (np. dane dotyczące płatności zobowiązań, dane rachunku bakowego),
 • Dane kontraktowe (np. dane wynikające z wystawionej faktury).

 

 1. O odbiorcach danych

Odbiorcami Państwa danych są:

 • Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi bankowe,
 • Administrator Danych, oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza obszaru UE.
 1. O czasie przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z celem i podstawą legalności ich przetwarzania, w tym:

 1. w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 2. przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (jest to na przykład obowiązana zgodnie z przepisami prawa do przechowywania Danych osobowych Użytkownika przez dłuższy okres lub jeśli Dane osobowe Użytkownika są potrzebne do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi, firma zachowa Dane osobowe Użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów;
 3. w przypadku zakończenia realizacji umowy, przez okres do 5 lat w stosunku do podmiotów gospodarczych lub do 10 lat w stosunku do osób fizycznych od dnia zakończenia/ rozwiązania umowy.
 4. w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, do momentu wycofania zgody lub zakończenia celu, na który zgoda została wyrażona.

 

 1. O prawach, które Państwu przysługują

 
Przysługują Państwu, w odniesieniu do Państwa danych prawo do:

 • cofnięcia udzielonej zgody w każdym dowolnym momencie
 • żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)  
 • dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych) ,
 • sprostowania danych (aktualizacji danych) ,
 • ograniczenia przetwarzania , w tym również  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przeniesienia  swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych.
Close Menu